unknown  and unknown
Antonia Roma (1913) and Pietro Imola (1909)
Lorenzina Imola (1940)