unknown  and unknown
Pietro Imola (1909) and Antonia Roma (1913)
Lorenzina Imola (1940)