Armando Piroli
Vincenzo Piroli (1921-1985)
?? ??
Gino Piroli (1954)
Unknown
Maria Frati (-2010)
Unknown
Laura Piroli (1988)
Unknown
Unknown
Unknown
Marianna Palombo (1957)
Unknown
Unknown
Unknown