Natalino Piroli (1860-1949)
Danilo Piroli (1898-1994)
Angela Maria ??
Jim Piroli (1924)
Unknown
?? ??
Unknown
James Piroli (1960)
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown