?? Piroli
Natalino Piroli (1860-1949)
?? ??
Danilo Piroli (1898-1994)
Unknown
Angela Maria ??
Unknown
Jim Piroli (1924)
Unknown
Unknown
Unknown
?? ??
Unknown
Unknown
Unknown