Natalino Piroli (1860-1949)
Serafino Piroli (1910-1982)
Cristina Mattia (-1945)
Nino Piroli
Unknown
Angelina ?? (191?-19??)
Unknown
Mauro Piroli
Lorenzo Rocco Vernaroli (1888)
Luigi Vernaroli (1912-1999)
Anna Piroli (1892-1931)
Anna Vernaroli (1937)
Unknown
Maria Evangelisti (1920-1997)
Unknown