ID:0273Sex:F
Name:Maria Piroli  nee ??
Comments:Married to Pietro Piroli
Father:unknown
Mother:unknown
Union:To Pietro Piroli (18??) on ????/??/??
Children:Celestina Piroli