Unknown
Saverio Mattia (1900-1978)
Unknown
Pepino Mattia (1933)
Giacindo Bufalini (1874-1930)
Blandina Bufalini (1901-1984)
Maria Rinaldi (1882-1954)
Jimmy Mattia
Unknown
Unknown
Unknown
Grace LaScala
Unknown
Unknown
Unknown