Unknown
Saverio Mattia (1900-1978)
Unknown
Rich Mattia (1931-2016)
Giacindo Bufalini (1874-1930)
Blandina Bufalini (1901-1984)
Maria Rinaldi (1882-1954)
Rick Mattia (1974)
Unknown
Eligio Simoni
Unknown
Eileen Simoni
Unknown
Louise Biancucci
Unknown