Armando Piroli
Vincenzo Piroli (1921-1985)
?? ??
Gino Piroli
Unknown
Maria Frati (-2010)
Unknown
Sandra Piroli (1984)
Unknown
Unknown
Unknown
Marianna Palombo (1954)
Unknown
Unknown
Unknown