Geralmo Piroli
Armando Piroli
?? ??
Vincenzo Piroli (1921-1985)
Unknown
?? ??
Unknown
Luigi Piroli
Unknown
Unknown
Unknown
Maria Frati (-2010)
Unknown
Unknown
Unknown