Eligio Simoni and Louise Biancucci
Eileen Simoni
Robert Simoni
Clara Simoni