unknown  and unknown
Eligio Simoni and Louise Biancucci
Eileen Simoni
Robert Simoni
Clara Simoni