unknown  and unknown
Louise Biancucci and Eligio Simoni
Eileen Simoni
Robert Simoni
Clara Simoni