Enrico Giammaria (1940) and Magrina Barletta (1940)
Lelio Giammaria (1970)
Luigina Giammaria (1976)