Armando Piroli and ?? ??
Vincenzo Piroli (1921-1985)
Ercolina Piroli (1924-2012)
Angelina Piroli (1932) and Guido Vernaroli (1930-2003)
Ennio Vernaroli (1955-2003)
Nando Vernaroli (1971)
Domenico Piroli (1935-1993)
Luigi Piroli
Giuseppe Piroli (-1999)
Waltero Piroli
Geralmo Piroli
Irde Piroli