Armando Piroli and ?? ??
Vincenzo Piroli (1921-1985)
Ercolina Piroli (1924-2012)
Angelina Piroli (1932-2022)
Domenico Piroli (1935-1993) and Rosina Coretti (1929-2019)
Teresa Piroli (1958)
Mario Piroli (1964)
Robert Piroli (1968)
Luigi Piroli
Giuseppe Piroli (-1999)
Waltero Piroli
Geralmo Piroli
Irde Piroli