Armando Piroli and ?? ??
Vincenzo Piroli (1921-1985)
Ercolina Piroli (1924-2012)
Angelina Piroli (1932-2022)
Domenico Piroli (1935-1993)
Luigi Piroli
Giuseppe Piroli (-1999)
Waltero Piroli and Mirella Salvati (-1961)
Maria Piroli
Lilianna Giusepina Piroli
Waltero Piroli and Concetta ??
Tatiana Piroli (1971)
Ida Piroli
Geralmo Piroli
Irde Piroli