ID:0636Sex:M
Name:James Malena
Father:unknown
Mother:unknown
Union:To Karen Mattia on ????/??/??