ID:0630Sex:M
Name:Eligio Simoni
Father:unknown
Mother:unknown
Union:To Louise Biancucci on ????/??/??
Children:Eileen Simoni
Robert Simoni
Clara Simoni