Magrina Barletta (1940) and Enrico Giammaria (1940)
Lelio Giammaria (1970)
Luigina Giammaria (1976)